KIEROWNICTWO - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO

 

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIELICZCE

 

Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

insp. Piotr Banasik

 

Urodzony w 1970 r. w Jaworznie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, oraz Wyższej Szkoły „ Humanitas” w Sosnowcu - Wydział Nauk Humanistycznych – edukacja w służbach publicznych.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. w Komendzie Rejonowej Policji w Chrzanowie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych:

• 1991 rok policjant Plutonu Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji
w Chrzanowie

• 1998 rok specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej Policji w Chrzanowie

• 1999 rok Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie

• 2013 r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie

• od 12.07.2016 r. p.o. Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

• od 20.07.2016 r.  Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce

 

Hobby: motoryzacja oraz domowy wyrób wędlin.


 

 

Kompetencje:

 

I. W zakresie organizacji i zarządzania, należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i analiz struktur organizacyjno - etatowych, podległych jednostek i komórek organizacyjnych oraz racjonalnego rozmieszczenia w nich i wykorzystania przydzielonego limitu etatów;
 • kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej i dyscyplinarnej;
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o zachowaniu tajemnicy ustawowo chronionej w podległych jednostkach i komórkach, a także stwarzanie warunków zabezpieczających prawidłowy obieg oraz przechowywanie dokumentów i korespondencji;
 • kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu działalności informacyjno - propagandowej, dotyczącej realizowania przez Policję zadań w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz profilaktyki w tym zakresie;
 • inspirowanie i wspieranie działalności wynalazczej i racjonalizatorskiej;
 • podejmowanie działań w kierunku, doskonalenia zawodowego policjantów, a także utrzymania sprawności i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymanie zainstalowanych
 • w Komendzie Powiatowej oraz podległych jednostkach systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji;
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej oraz podległych jednostek Policji;
 • zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa użytkowanymi przez jednostki Policji powiatu suskiego;
 • pełnienie funkcji kierownika zakładu wobec pracowników cywilnych;
 • pełnienie funkcji organu administracji państwowej I instancji w decyzjach dotyczących:a) spraw osobowych,
 1. spraw dyscyplinarnych,
 2. spraw mieszkaniowych,
 3. innych, na mocy odrębnych przepisów.

II. W zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego należy w szczególności:

 • przeciwdziałanie przyczynom i warunkom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
 • nadzorowanie działań w zakresie ustalania i ujawniania przestępstw i wykroczeń a także wykrywania i ścigania ich sprawców poprzez:
 1. wykonywanie czynności procesowych w ramach postępowań przygotowawczych
 2. w zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, operacyjno – technicznych, kryminalistycznych oraz innych w trybie i zakresie określonych w odrębnych przepisach;
 • nadzorowanie wykonywania czynności na polecenie Prokuratur i Sądów oraz innych organów w trybie i zakresie wynikającym z uprawnień i obowiązków ustawowych;
 • nadzorowanie działalności rozpoznawczej, zapobiegawczej i wykrywczej związanej ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń;
 • nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 • nadzorowanie poszukiwań osób i rzeczy, działań pościgowych i blokadowych, konwojowania osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz transportu pieniężnych i przedmiotów wartościowych, bądź stanowiących tajemnicę ustawowo chronioną;
 • współdziałanie w zakresie zapobiegania naruszania porządku prawnego, a także zjawiskom kryminogennym z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi w tym zwłaszcza prowadzącymi działalność kontrolną;
 • nadzorowanie działań podległej komórki, jednostek organizacyjnych, innych policjantów oraz doskonalenie metod ich pracy;
 • analizowanie i opiniowanie szczegółowych planów i harmonogramów przedsięwzięć realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne;
 • koordynowanie i określanie form współdziałania komórek i jednostek Policji;

III. Do zakresu zadań Komendanta Powiatowego Policji należy również:

 • zapewnienie jak najwyższej mobilizacji, gotowości alarmowej podległych jednostek i komórek;
 • zapewnienie warunków do prowadzenia gospodarki finansowej, materiałowo-technicznej, inwestycyjnej oraz transportowej;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności i informatyki;
 • nadzorowanie prowadzenia spraw socjalno-bytowych oraz dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • organizowanie ochrony przeciwpożarowej w obiektach Policji .

IV. W celu właściwej realizacji zadań oraz zapewnienia warunków sprawnego i efektywnego kierowania działalnością Policji, Komendant Powiatowy:

 • tworzy i likwiduje, w zakresie określonym odrębnymi przepisami komórki organizacyjne, Komisariaty i Posterunki Policji;
 • powołuje po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta ( burmistrza ) lub wójtów Komendanta Komisariatu Policji;
 • dokonuje systematycznych analiz i ocen sianu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu, z uwzględnieniem prognozowania zagrożeń i planowania podstawowych przedsięwzięć;
 • organizuje i nadzoruje działania podległych jednostek, służb i policjantów oraz doskonali metody pracy prewencyjnej, operacyjno - rozpoznawczej i dochodzeniowo - śledczej, dostosowując podejmowane przedsięwzięcia do występujących i przewidywanych zagrożeń;
 • nadzoruje i koordynuje współdziałania jednostek i komórek Policji;
 • przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Policji i policjantów;
 • udziela w ramach sprawowanego nadzoru, kierunkowych i szczegółowych wytycznych, zarządza i organizuje okresowe i doraźne oceny pracy przez podległe jednostki i ogniwa służbowe, a także poszczególnych policjantów.

 


 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce

mł. insp. Marek Nowak


 

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął  w 1990 roku w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym KRP Kraków - Centrum.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych:

•   1992 – 1996r. służba  w garnizonie  opolskim.

•   1998r.  służba w Wydziale Dochodzeniowo –Śledczym  KWP w Krakowie

•   2009r.  Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Krakowie

•   2016r. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu 

•   2018r. p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce

Mł. insp. Marek Nowak był wielokrotnie odznaczany za zasługi dla Policji.

 • W 2006 roku  otrzymał - Brązowy Krzyż Zasługi.
 • W 2007 roku  został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.
 • W 2012 roku uhonorowany został - Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.  
 • W 2013 roku Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”. 

Jest bardzo doświadczonym policjantem . W swojej karierze nadzorował i zajmował się wieloma poważnymi sprawami kryminalnymi  m. in.  sprawą kradzieży napisu Arbeit Macht Frei  z Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. 

 

 

Kompetencje:

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce sprawuje nadzór nad praca pionu kryminalnego, a w szczególności w następującym zakresie

 •  wszczynanie i przejmowanie do prowadzenia postępowań przygotowawczych z zakresu przestępczości kryminalnej charakteryzujących się złożonością podmiotowo -przedmiotową
 • wykonywanie oraz koordynacja czynności sprawdzających oraz czynności podejmowanych w niezbędnym zakresie wynikających z przepisów kodeksu postępowania karnego
 • obejmowanie nadzorem szczególnym poprzez uczestniczenie w planowaniu; organizowaniu i realizowaniu złożonych czynności procesowych, postępowań przygotowawczych nie przejętych do bezpośredniego prowadzenia, a charakteryzujących się znaczną trudnością w wykryciu sprawcy, udowadnianiu mu winy ze wszechstronnym wyjaśnieniem zakresu i rozmiarów jego przestępczej działalności

     1. Sprawowanie nadzoru ogólnego w zakresie:

 •  poprawności, jakości i skuteczności pracy dochodzeniowej
 •  formułowania wniosków dotyczących organizacji i usprawnienia prowadzonych postępowań
 •  stałego monitoringu wyników statystycznych i prawidłowej rejestracji statystycznej przestępstw
 •  koncentrowania się na wybranych zagadnieniach w zakresie ścigania karnego i koordynowania działalności podległych komórek dochodzeniowo-śledczych
 •  poprawności i systematyczności rejestracji kryminalnej

            2. Prowadzenie działań operacyjnych ukierunkowanych na wsparcia procesu wykrywczego  w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ograniczenie zjawisk          kryminogennych poprzez ich rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i ściganie w tym szczególnie:

 • przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu oraz przestępczości rozbójniczej
 • przestępstw o podłożu seksualnym, handlu ludźmi, prostytucji, pedofilii oraz pornografii internetowej z udziałem nieletnich
 • przestępstw przeciwko mieniu w tym głównie kradzieży i kradzieży z włamaniem
 • produkcji i obrotowi bronią palną oraz materiałami wybuchowymi
 • narkomanii i związanej z nią przestępczości narkotykowej
 • kradzieży pojazdów samochodowych, obrotu nimi i ich legalizacji
 • terroru kryminalnego
 • przestępstw przeciwko dobrom kultury narodowej
 • poszukiwania sprawców przestępstw, osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, prowadzenie czynności identyfikacyjnych nn zwłok i osób  o nieustalonej tożsamości oraz ustalanie pobytu osób zaginionych

   

 

 

 • Zast. Komendanta
  Zast. Komendanta

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 13.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chwastek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Chwastek Jednoosobowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Chwastek
do góry